Comfort

Thử thách

Unilever muốn nâng cao nhận thức về sản phẩm Comfort Natural Perfume.

Thị trường mục tiêu: phụ nữ trẻ.

Quy mô: Toàn quốc.

Giải pháp

Chiến dịch marketing kết hợp tại các rạp phim Lotte: TVC 30 giây trên mản ảnh rộng và tặng sản phẩm miễn phí tại các địa điểm được chọn.

Chiến dịch được tiến hành trong 30 ngày, bắt đầu từ 30/8/2016.

Kết quả

Chiến dịch đã tiếp cận được 910,000 người và nâng cao nhận thức của khách hàng mục tiêu về sản phẩm Comfort một cách thành công.

Các dự án tương tự